Krajowi prelegenci

Prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Kraków, Polska

Lucyna Jaworska, jest profesorem na Wydziale Metali Nieżelaznych, Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończyła WIMiC AGH w 1987. W latach 1987–2020 pracowała w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Specjalizuje się w rozwoju technologii ciśnieniowych, w spiekaniu i badaniach kompozytów na osnowie metali i ceramiki. Koordynowała 14 projektów. W latach 2013-2016 była koordynatorką projektu SINTERCER (7 FP UE REGPOT nr 316232). Była przedstawicielem Polski i liderem grupy badawczej w COST CA15102 (2016-2020), a obecnie jest zastępcą lidera CIG-15102: “Innovative and sustainable technologies for reducing critical raw materials dependence for cleaner transportation applications. Jest autorką lub współautorką około 300 publikacji, 91 znajduje się w bazie Scopus, czterech monografii, jednej książki i kilku rozdziałów książek, współautorką 17 patentów. Otrzymała 18 nagród na targach wynalazków dla innowacji technologicznych w Europie i Azji. Była promotorem pięciu doktorów, a obecnie jest opiekunem kolejnych sześciu osób.

Dr inż. hab. Piotr Klimczyk

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny,

Kraków, Polska

Lider obszaru Techniki Spiekania (od 2020) w Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym (od 2001). Głównym obszarem jego działalności zawodowej są badania i rozwój zaawansowanych materiałów ceramicznych, zwłaszcza supertwardych kompozytów otrzymywanych metodami wspomaganymi ciśnieniowo HPHT (ang. High Pressure – High Temperature) i SPS (ang. Spark Plasma Sintering), a także rozwój aparatury wysokociśnieniowej. Obecnie jest kierownikiem projektu międzynarodowego pt. Durable ceramic composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools, realizowanego w ramach programu M-ERA.NET Call 2017 w latach 2018-2021. Piotr Klimczyk jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych 
oraz 7 wynalazków (opatentowanych lub zgłoszonych do urzędu patentowego) dotyczących supertwardych materiałów kompozytowych do zastosowań na narzędzia skrawające.

Dr hab. inż. Marcin Madej, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Kraków, Polska

Dr hab. inż. Marcin Madej, prof. AGH jest pracownikiem Katedry Metaloznawstwa
i Metalurgii Proszków na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej od 20 lat. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem kompozytów technologią metalurgii proszków, np. na osnowie stali szybkotnącej,
na osnowie aluminium oraz analizą własności tych kompozytów, w tym własności tribologicznych. Dr hab. inż. Marcin Madej, prof. AGH jest autorem lub współautorem ponad 120 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych międzynarodowych i krajowych, brał udział w wielu konferencjach międzynarodowych dotyczących metalurgii proszków i kompozytów. Jest także autorem lub współautorem 5 patentów.

Dr inż. Katarzyna Jach

GeniCore Sp. z o.o.,

Warszawa, Poland

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, w 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Od 15 lat zajmuje się badaniami związanymi
z przygotowaniem materiałów ceramicznych, począwszy od surowców po produkty końcowe o szerokim zakresie zastosowań. Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z budżetu krajowego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Wspólnoty Europejskiej. Współautorka publikacji naukowych, patentów
i zgłoszeń patentowych. Głównymi obszarami jej działalności zawodowej są materiały
o kontrolowanej porowatości, materiały o wysokim stopniu spiekania oraz funkcjonalne warstwy cienkie. Dzięki dobrej znajomości zagadnień związanych z różnymi technikami formowania i spiekania bierze czynny udział w pracach prowadzonych na rzecz przemysłu. W GeniCore jako specjalista B+R odpowiedzialna za wprowadzenie do produkcji innowacyjnego materiału do obróbki narzędziowej „GeniCore SEC-W”. Zorientowana na wykazywanie przewag aplikacyjnych klientów poprzez korzyści materiałowe wynikające z zastosowania oferowanych technologii.

Dr inż. Paweł Figiel

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Szczecin, Poland

Paweł Figiel jest doktorem nauk z zakresu inżynierii materiałowych i pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Uzyskał tytuł magistra ochrony środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, a w 2013 obrobił doktorat z zakresu inżynierii materiałowej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jego zainteresowania badawcze obejmują syntezę nanoproszków (węglików, azotków, borków) i kompozytów na osnowie metalowej oraz dyfrakcję rentgenowską, jak i tribologiczną, korozyjną i tribo-korozyjną charakterystykę materiałów. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i raportów technicznych, w tym 2 patentów. Współpracował i kierował realizacją kilkunastu projektów krajowych i europejskich.    

Mgr inż. Kamil Kaszyca

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Warszawa, Polska

Beneficjent programu „Doktorat Wdrożeniowy”, współkonstruktor i operator aparatury SPS znajdującej się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut technologii Materiałów Elektronicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania technologii spiekania materiałów techniką SPS, przeprowadził ponad 2000 procesów spiekania. Zainteresowania badawcze: Synteza i charakteryzacja materiałów półprzewodnikowych (termoelektrycznych), konstrukcja aparatury pomiarowej i procesowej. Prywatnie muzyk, gitarzysta i realizator nagrań.

Mgr inż. Maria Wiśniewska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

Poznań, Polska

Maria Wiśniewska w 2018 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Nanotechnologie i Materiały Funkcjonalne na Politechnice Poznańskiej. Po zakończeniu edukacji rozpoczęła pracę w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu, obecnie na stanowisku specjalisty w pionie badawczym w grupie zajmującej się techniką spiekania iskrowo-plazmowego (FAST/SPS). Uczestniczyła w Letniej Szkole Metalurgii Proszków organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Metalurgii Proszków. Jest zaangażowana w pracę przy projektach krajowych i międzynarodowych, w tym przy dwóch projektach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020: LightMe i LighCoce. Jest współorganizatorem III Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering.  

Mgr inż. Rafał Psiuk

Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Warszawa, Polska

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W pracy inżynierskiej oraz magisterskiej zajmował się, kolejno spiekaniem impulsowo-plazmowym (PPS) oraz metalicznym drukiem 3D metodą SLM. Obecnie pracownik oraz doktorant Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Tematyką doktoratu są supertwarde warstwy borków wolframu z dodatkiem cyrkonu. Materiały wykonywane, w ścisłej współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Obróbki Plastycznej, techniką spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) wykorzystuje do osadzania supertwardych powłok borków wolframu przy pomocy osadzania magnetronowego lub/oraz ablacji laserowej.

Mgr inż. Jakub Wiśniewski

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej

Poznań, Polska

Jakub Wiśniewski pracuje jako Młodszy Specjalista w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Obróbki Plastycznej. W 2020 ukończył studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalność Materiały Metalowe i Tworzywa Sztuczne na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechnice. Zajmuje się przygotowywaniem zgładów metalograficznych, obserwacjami mikrostruktury, pomiarami mikrotwardości oraz badaniami wytrzymałościowymi metali i ich stopów.